Zarząd spółdzielni

Prezes zarządu

inż. Władysław  Wojtkiewicz 

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
mgr Aleksandra Dylicka
Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
inż. Emir Muchla
Główny Księgowy
mgr Anna Majewska

Godziny przyjęć

Prezes Zarządu i Członek Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15:00 – 17:00

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 10:00 – 17:00
środa 09:00 – 14:30
czwartek 09:00 – 14:30
Kasa
poniedziałek 10:00 – 17:00
środa 09:00 – 14:30
czwartek 09:00 – 14:30
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Księgowości-Finanse
poniedziałek 10:00 – 17:00
środa 09:00 – 14:30
czwartek 09:00 – 14:30

Działy

I piętro

Sekretariat

Prezes zarządu

inż. Władysław Wojtkiewicz
Pok. nr 115
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 229

Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych

mgr Aleksandra Dylicka
Pok. nr 115
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 231

Z-ca Prezesa ds. Technicznych

inż. Emir Muchla
Pok. nr 115
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 230

Sala konferencyjna

Pok. nr 114

Kadry, Specjalista ds. BHP

Pok. nr 112
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 247 (Kadry) i w. 222 (Specjalista ds. BHP)
58 – 346 – 11 – 54 (Kadry)

Dział Administracyjny, lokale użytkowe

Pok. nr 111
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 226

Kierownik Działu Członkowsko – Mieszkaniowego

Albina Dybała
Pok. nr 109
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 225

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy

Dział Techniczny

Pok. nr 106
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 241

Dział Ekonomiczny

Pok. nr 104
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 220

II piętro

Inspektorzy Nadzoru
AO–1,  AO–2,  AO-4 
Inspektor Nadzoru ds. elektrycznych

Pok. nr 204
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 246

Kasa

Pok. nr 205
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 233

Numer konta płatniczego: 90 1240 1271 1111 0000 1491 8869

Dział Księgowości, Z-ca Głównego Księgowego

Pok. nr 207
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 235

Dział Płac

Pok. nr 208
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 234

Dział Księgowości – Finanse

Pok. nr 209
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 237

Główny Księgowy

mgr Anna Majewska
Pok. nr 210
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 219

Dział Techniczny – Inwestycje

Inspektorzy Nadzoru         AO – 3, AO – 4

Pok. nr 212
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 244

Rada Nadzorcza, Przekształcenia Lokali w Odrębną Własność

Pok. nr 213
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 210
Tel. bezpośredni: 58 558-52-07
E-mail: m.babnis.zao@przymorze.gda.pl

Dział Organizacyjno – Kontrolny

Pok. nr 214
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 221

Dział Techniczny

Pok. nr 219
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 240

Akty prawne

Prawo spółdzielcze
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Uchwała Rady Miasta w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska
Dodatek mieszkaniowy
Zmiany w systemie gospodarki odpadami

Sprawy do załatwienia w Spółdzielni

Sposób uregulowania stanu prawnego do mieszkania typu lokatorskiego po śmierci małżonka, będącego członkiem Spółdzielni.
Sposób uregulowania stanu prawnego do mieszkania typu własnościowego po śmierci małżonka
Sposób uregulowania stanu prawnego do mieszkania typu lokatorskiego po rozwiązaniu małżeństwa
Sposób uregulowania stanu prawnego do mieszkania typu własnościowego po rozwiązaniu małżeństwa
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność
Procedura przeniesienia własności mieszkalnych i niemieszkalnych
Wzór wypełnienia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2019 rok
Zestawienie powierzchni wspólnych w budynkach Administracji Osiedla nr 1
Zestawienie powierzchni wspólnych w budynkach Administracji Osiedla nr 2
Zestawienie powierzchni wspólnych w budynkach Administracji Osiedla nr 3
Zestawienie powierzchni wspólnych w budynkach Administracji Osiedla nr 4
Wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkaniowego
Wniosek o przekształcenie Spółdzielczego lokatorskiego prawa w prawo odrębnej własności mieszkania
Wniosek dotyczący ustanowienia prawa odrębnej własności garażu

Statut i regulaminy

Statut Spółdzielni
Instrukcja dotycząca skarg i wniosków
Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta
Regulamin ochrony danych osobowych
Regulamin określający prawa i obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali
Regulamin zasad użytkowania lokali mieszkalnych oraz zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców
Regulamin określający zasady przeprowadzania przetargu pisemnego na ustanawianie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkaniowych od 2015
Załącznik nr 3 do regulaminu określający zasady przeprowadzania przetargu pisemnego na ustanawianie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkaniowych od 2015
Regulamin Rady Nadzorczej PSM "Przymorze"
Regulamin Rady Osiedla
Regulamin postępowania w przypadku nieudostępnienia lokalu przez użytkownika dla przeprowadzenia okresowej kontroli obiektu budowlanego
Regulamin działalności społeczno-kulturalnej
Regulamin określający zasady rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i wartości rynkowej lokalu
Regulamin wynajmowania oraz warunków użytkowania pomieszczeń nie przynależnych do lokali mieszkalnych po sypach
Regulamin rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody
Instrukcja dot. sposobu zgłaszania i pomiaru temperatur w mieszkaniach
Regulamin użytkowania garaży oraz ustalania kosztów i opłat za ich użytkowanie
Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych
Regulamin rozliczania przychodów pochodzących z własnej działalności gospodarczej oraz pożytków pochodzących z nieruchomości wspólnych w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej ”Przymorze” w Gdańsku
Regulamin oddawania lokali użytkowych w najem i dzierżawy terenu na podstawie przetargu i w drodze bezprzetargowej
Regulamin zawierający zasady przeprowadzania przetargów na roboty budowlano-remontowe
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Regulaminy użytkowania i eksploatacji parkingów społecznych
Regulamin określający wykaz remontów i przebudów na wykonanie których Spółdzielnia, na wniosek użytkownika lokalu i jego koszt, wydaje zgodę oraz na które nie wyraża zgody.
Regulamin gospodarki finansowej PSM "Przymorze"
Regulamin zasad tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników PSM "Przymorze"
Regulamin przyjmowania członków i zamiany mieszkań PSM "Przymorze"
Regulamin Zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przymorze"
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia PSM Przymorze wraz z Ordynacją Wyborczą

Mapa zasobów

Mapa zasobów

Kontakt

Adres:
ul. Czarny Dwór 12
80 – 365 Gdańsk
Telefon: