Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu

inż. Władysław  Wojtkiewicz 

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
mgr Aleksandra Dylicka
Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

mgr inż. Marek Drewnowski

Główny Księgowy

mgr Magdalena Stefańska

Godziny przyjęć

Prezes Zarządu i Członek Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15:00 – 17:00

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 10:00 – 17:00
środa 09:00 – 14:30
czwartek 09:00 – 14:30
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Księgowości-Finanse
poniedziałek 10:00 – 17:00
środa 09:00 – 14:30
czwartek 09:00 – 14:30

Numer rachunku bankowego

90 1240 1271 1111 0000 1491 8869

Działy

Sekretariat

Pok. nr 115
Tel. 58 553 17 07

Kadry

Pok. nr 112
Tel. 58 553 17 07 w. 247
        58 346 11 54

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy

Pok. nr 108 – 110
Tel. 58 553 17 07 w. 224 i 205
        58 346 10 45
        58 346 10 48

Przekształcenia Lokali w Odrębną Własność

Pok. nr 213
Tel. 58 553 17 07 w. 210
         58 558 52 07

Akty prawne

Prawo spółdzielcze
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Uchwała Rady Miasta w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska
Dodatek mieszkaniowy
Zmiany w systemie gospodarki odpadami

Sprawy do załatwienia w Spółdzielni

Sposób uregulowania stanu prawnego do mieszkania typu lokatorskiego po śmierci małżonka, będącego członkiem Spółdzielni.
Sposób uregulowania stanu prawnego do mieszkania typu własnościowego po śmierci małżonka
Sposób uregulowania stanu prawnego do mieszkania typu lokatorskiego po rozwiązaniu małżeństwa
Sposób uregulowania stanu prawnego do mieszkania typu własnościowego po rozwiązaniu małżeństwa
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność
Procedura przeniesienia własności mieszkalnych i niemieszkalnych
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wniosek o zwrot udziału członkowskiego
Wzór wypełnienia druku IN-1 i załączników ZIN-1, ZIN-3
Zestawienie powierzchni wspólnych w budynkach Administracji Osiedla nr 1
Zestawienie powierzchni wspólnych w budynkach Administracji Osiedla nr 2
Zestawienie powierzchni wspólnych w budynkach Administracji Osiedla nr 3
Zestawienie powierzchni wspólnych w budynkach Administracji Osiedla nr 4
Wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkaniowego
Wniosek o przekształcenie Spółdzielczego lokatorskiego prawa w prawo odrębnej własności mieszkania
Wniosek dotyczący ustanowienia prawa odrębnej własności garażu

Statut i regulaminy

Statut Spółdzielni
Instrukcja dotycząca skarg i wniosków
Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta
Polityka Ochrony Danych Osobowych w PSM „Przymorze”
Regulamin określający prawa i obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali
Regulamin zasad użytkowania lokali mieszkalnych oraz zasad porządku domowego i współżycia społecznego mieszkańców
Regulamin określający zasady przeprowadzania przetargu pisemnego na ustanawianie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych
Regulamin Rady Nadzorczej PSM "Przymorze"
Regulamin Rad Osiedli
Regulamin Zebrań Grup Członkowskich
Regulamin postępowania w przypadku nieudostępnienia lokalu przez użytkownika dla przeprowadzenia okresowej kontroli obiektu budowlanego
Regulamin działalności społeczno-kulturalnej
Regulamin określający zasady rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i wartości rynkowej lokalu
Regulamin wynajmowania oraz warunków użytkowania pomieszczeń nieprzynależnych do lokali mieszkalnych po zsypach
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w lokalach
Regulamin użytkowania garaży oraz ustalania kosztów i opłat za ich użytkowanie
Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych
Regulamin rozliczania przychodów pochodzących z własnej działalności gospodarczej oraz pożytków pochodzących z nieruchomości wspólnych w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej ”Przymorze” w Gdańsku
Regulamin określający zasady kwalifikowania i finansowania programów remontowo - modernizacyjnych ze środków gromadzonych na szczeblu Zarządu PSM „Przymorze” w Gdańsku na funduszu remontowym scentralizowanym
Regulamin oddawania lokali użytkowych w najem i dzierżawy terenu na podstawie przetargu i w drodze bezprzetargowej
Regulamin zawierający zasady przeprowadzania przetargów na roboty budowlano-remontowe
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Regulaminy użytkowania i eksploatacji parkingów społecznych
Regulamin określający wykaz remontów i przebudów na wykonanie których Spółdzielnia, na wniosek użytkownika lokalu i jego koszt, wydaje zgodę oraz na które nie wyraża zgody.
Regulamin gospodarki finansowej PSM "Przymorze"
Regulamin przyjmowania członków i zamiany mieszkań PSM "Przymorze"
Regulamin Zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przymorze"
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia PSM "Przymorze" wraz z Ordynacją Wyborczą

Mapa zasobów

Mapa zasobów

Kontakt

Adres:
ul. Czarny Dwór 12
80 – 365 Gdańsk
Telefon: